Αρχές Λειτουργίας του Σωματείου

Α) Βασική αρχή είναι η δημοκρατική λειτουργία του σωματείου , που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να εκφράζει και να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε θέμα που αφορά τη ζωή τη δράση και την εξέλιξη του σωματείου.

Β) Η εκλογή και ο έλεγχος όλων των οργάνων γίνεται από τα μέλη, τα δε Όργανα της διοίκησης και του ελέγχου λογοδοτούν περιοδικά στα μέλη που τα εξέλεξαν.

Γ) Το σωματείο διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του σε απόλυτη ανεξαρτησία από κάθε κρατική, κομματική ή άλλη παρέμβαση και έχει το δικαίωμα να απαντά σε προσκλήσεις άλλων οργανώσεων, με κριτήρια πάντα το συμφέρον των μελών και των Δημοσίων Υπαλλήλων(Δ.Υ) γενικότερα, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων αποτελεί.

Δ) Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι Εργατοτεχνίτες και οι εργαζόμενοι σε συναφείς εργασίες μόνιμοι και αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α).